COACHING - RE-INTEGRATIE - OUTPLACEMENT  - ADVIES
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1.  deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten en/of van The Coaching Company Nederland een aanbieding (daartoe) heeft ontvangen; The Coaching Company Nederland: de eenmanszaak met kvk nummer 70996636, gevestigd aan de Dorpstraat 2a,6176 AC Spaubeek; Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en The Coaching Company Nederland, waarbij The Coaching Company Nederland zich aan de opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt elke deelopdracht of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze algemene voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Coaching Company Nederland en Opdrachtgever, inclusief de door The Coaching Company Nederland gedane aanbiedingen.
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien een van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De bepaling zal alsdan door The Coaching Company Nederland vervangen worden door een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. De toepasselijkheid en eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien The Coaching Company Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn, of dat The Coaching Company Nederland in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de door The Coaching Company Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden kunnen doen.

ARTIKEL 3. OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle door The Coaching Company Nederland uitgebrachte aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. The Coaching Company is echte te allen tijde bevoegd het aanbod te herroepen.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop The Coaching Company Nederland een offerte c.q. opdrachtbevestiging voor akkoord heeft terug ontvangen, dan wel - indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod - op het moment dat The Coaching Company Nederland de afwijkende aanvaarding aanvaardt, dan wel op het moment waarop The Coaching Company Nederland met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
 3. De aanbieding/offerte en opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan The Coaching Company Nederland verstrekte informatie en worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. 

ARTIKEL 4. BENODIGDE INFORMATIE

 1. Opdrachtgever is gehouden The Coaching Company Nederland op dienst verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke The Coaching Company Nederland naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft, die zij krachtens de wet verplicht is in te winnen en/of waarvan de opdrachtgever begrijpt of behoort te begrijpen, dat deze voor The Coaching Company Nederland in het belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door The Coaching Company Nederland verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is The Coaching Company Nederland bevoegd de (verdere) opdracht op te schorten.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden The Coaching Company Nederland uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoord te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan The Coaching Company verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel de door opdrachtgever c.q. de derde verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, is The Coaching Company Nederland bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en zijn tevens de daaruit voortvloeiende (extra) kosten, waaronder de kosten voor de daardoor noodzakelijke geworden (extra) werkzaamheden, voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN OPDRACHT

 1. The Coaching Company Nederland zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich daarbij tot het uiterste inspannen. The Coaching Company Nederland staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. Indien en zodra in de uitvoering van de opdracht een afspraak is ingepland met de Opdrachtgever dan wel een derde, waaronder mede wordt verstaan een (ex-)werknemer van opdrachtgever dient deze afspraak te worden geannuleerd uiterlijk: 24 uren voor de betreffende afspraak indien het een afspraak betreft met een individuele (ex-)werknemer, zeven (7) kalenderdagen voor de betreffende afspraak indien het een afspraak betreft met meer dan 15 (ex-) werknemers, drie (3) weken voor de betreffende afspraak indien het een afspraak betreft met meer dan 15 (ex-)werknemers. Indien annulering niet of te laat geschiedt, waaronder mede wordt verstaan het niet verschijnen op betreffende afspraak, is The Coaching Company Nederland gerechtigd de kosten voor de afspraak in rekening te brengen, onverminderd haar rechten op overige schadevergoeding en ontbinding.
 3. The Coaching Company Nederland bepaalt door welke persoon of personen binnen en/of buiten haar organisatie en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van bepaalde artikelen 404 en 409 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de redelijke wensen en aanwijzigingen van Opdrachtgever mits dit naar het oordeel van The Coaching Company Nederland bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 4. The Coaching Company Nederland is bevoegd te bepalen hoe, hoe vaak en op welke wijze zij verantwoording aflegt aan Opdrachtgever over de uitvoering en voltooiing van de opdracht
 5. De door The Coaching Company Nederland genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit, dat die termijnen een definitief karakter hebben.
 6. Indien de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, is The Coaching Company Nederland niet gehouden tot het verrichten van tot een volgende fase behorende werkzaamheden vooraleer Opdrachtgever de resultaten van alle daaraan voorafgaande fasen heeft goedgekeurd en opdrachtgever aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van The Coaching Company Nederland het vermoeden ontleend, dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor The Coaching Company Nederland geldende inspanningsverplichting, is The Coaching Company Nederland bevoegd die werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.
 8. Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen dan we naar het oordeel van The Coaching Company Nederland een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is The Coaching Company Nederland bevoegd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever gevorderd wordt.

ARTIKEL 6. PRIJS

 1. De prijzen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden - niet in de prijs inbegrepen en worden zij afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht The Coaching Company Nederland niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaan aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is The Coaching Company Nederland bevoegd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Ingeval The Coaching Company Nederland de hogere som in rekening brengt binnen drie maanden nadat een (deel)opdracht is verstrekt en de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs afwijkt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden, mits Opdrachtgever dit binnen veertien dagen na kennisneming van de verhoging schriftelijk aan The Coaching Company Nederland meedeelt en tenzij The Coaching Company Nederland zich alsdan nog bereid verklaart om de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.

ARTIKEL 7. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in euro’s door storting op of overschrijving naar een door The Coaching Company Nederland aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door The Coaching Company Nederland te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is The Coaching Company Nederland bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van The Coaching Company Nederland, aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het vorige lid tot aan de dag van algehele voldoening en alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00. Indien The Coaching Company Nederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. The Coaching Company Nederland is gerechtigd de door haar verrichte werkzaam-heden periodiek aan Opdrachtgever te factureren.
 4. The Coaching Company Nederland is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een redelijk voorschot op de betaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is The Coaching Company Nederland bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan The Coaching Company Nederland uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van The Coaching Company Nederland daartoe aanleiding geeft, is The Coaching Company Nederland gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door The Coaching Company Nederland te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is The Coaching Company Nederland onverminderd haar overige (wettelijke) rechten gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien en zodra de Overeenkomst, om welke ook, wordt beëindigd, is al hetgeen Opdrachtgever aan The Coaching Company Nederland is verschuldigd direct opeisbaar.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door The Coaching Company Nederland in het kader van de opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, e.d. - of die het resultaat zijn van de door The Coaching Company Nederland krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij The Coaching Company Nederland, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Coaching Company Nederland niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in het vorige lid bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.
 3. The Coaching Company Nederland behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden is/wordt gebracht.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Opdrachtgever is gehouden de uitgevoerde werkzaamheden steeds te (doen) onderzoeken zodra zij deze ontvangt, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nadien. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen en de wet- en regelgeving, althans voldoet aan de eisen, die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

 1. Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door The Coaching Company Nederland uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk aan The Coaching Company Nederland kenbaar te maken binnen veertien (14) dagen na afronding van de werkzaamheden.
 2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 3. Opdrachtgever dient The Coaching Company Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens klachten. 
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van The Coaching Company Nederland terecht klaagt, is The Coaching Company Nederland bevoegd naar eigen keuze de tekortkoming hetzij te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst terug te geven.

ARTIKEL 10. BEËINDIGING  OVEREENKOMST

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden (een project), kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden. Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 7:408 BW is uitgesloten.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Hiervan is mede doch niet enkel sprake in geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (een aanvraag tot verlenen van) surséance van betaling of (aanvraag tot toepassing van) wettelijke schuldsanering van Opdrachtgever of ingeval op meer dan de helft van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd. The Coaching Company Nederland is bovendien bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever op de voet van het bepaalde in dit artikel is beëindigd, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan The Coaching Company Nederland van het door deze als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden schade, tenzij de aanleiding voor de beëindiging in de risicosfeer van The Coaching Company Nederland is gelegen.
 4. In alle gevallen dat The Coaching Company Nederland bevoegd is de overeenkomst te beëindigen, is zij tevens bevoegd haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien The Coaching Company Nederland haar verplichtingen niet nakomt is zij slechts aansprakelijk voor schade, geleden door haar wederpartij, die het rechtstreekse gevolg is van een aan The Coaching Company Nederland toerekenbare tekortkoming. The Coaching Company Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. Daarnaast is The Coaching Company Nederland niet aansprakelijk voor schade en/of boeten voor Opdrachtgever die voortvloeien uit enig oordeel van een derde, waaronder mede doch niet enkel wordt verstaan het UWV, alsmede voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4.
 3. Indien en zodra The Coaching Company Nederland onverhoopt toch aansprakelijk is jegens Opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van twee (2) maal het bedrag dat door The Coaching Company Nederland aan de wederpartij in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen de kosten in aanmerking wordt genomen die betrekking hebben op de laatste zes (6) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. Indien het voorstaande in rechte geen stand zou houden, is de aansprakelijkheid van The Coaching Company Nederland in ieder geval beperkt tot hetgeen de door The Coaching Company Nederland afgesloten verzekering maximaal uitkeert.
 4. The Coaching Company Nederland is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever verplicht is alle medewerking te verlenen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart The Coaching Company Nederland voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door The Coaching Company Nederland uitgevoerde opdracht, indien en voor zover The Coaching Company Nederland daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.
 7. Indien Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart Opdrachtgever The Coaching Company Nederland reeds nu van deze risico’s.
 8. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheids-beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door The Coaching Company Nederland bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt mede doch niet enkel verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - ziekte van de door The Coaching Company Nederland ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Coaching Company Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Coaching Company Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. The Coaching Company Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Coaching Company Nederland haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. The Coaching Company Nederland zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
 5. Pas indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. The Coaching Company Nederland is in geval van ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd.
 6. Voor zover The Coaching Company Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is The Coaching Company Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. The Coaching Company Nederland is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De door The Coaching Company Nederland gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan The Coaching Company Nederland te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.
 2. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat zij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen The Coaching Company Nederland en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen The Coaching Company Nederland en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen The Coaching Company Nederland statutair gevestigd is.