COACHING - RE-INTEGRATIE - OUTPLACEMENT  - ADVIES
 
 

PRIVACYVERKLARING

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

The Coaching Company Nederland verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u ons verstrekt via de website, mail telefoon of app. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

PERSOONSGEGEVENS

The Coaching Company Nederland verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadresssen en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden‣ CV (en foto)
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid gegevens
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

DOELEINDEN

The Coaching Company Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van dienstverlening
 • Facturatie en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen (zie ons klachtenreglement)

GRONDSLAGEN

The Coaching Company Nederland verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van haar dienstverlening kan The Coaching Company Nederland persoonsgegevens uitwisselen aan derden. Er wordt gebruik gemaakt van dienstverlening waar derden voor ingezet kunnen worden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. The Coaching Company Nederland sluit een verwerkersovereenkomst af met de organisaties die in opdracht gegevens verwerken. Hiermee dragen wij zorg, dat uw gegevens allen voor genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging worden verwerkt. The Coaching Company Nederland zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

Persoonsgegevens die in ons bezit zijn worden - voor zover door ons nagegaan kan worden - niet doorgegeven aan landen buiten de EER (de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Bij de selectie van de IT-systemen is gegevensverwerking binnen de EER als criterium gehanteerd.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

The Coaching Company Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zo lang zij nodig zijn de betreffende doeleinden te bereiken. Bepaalde gegevens weten wel langer bewaard worden omdat The Coaching Company Nederland zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft The Coaching Company Nederland passende beveiligingsmaatregelen genomen.

PROFILERING

Wij analyseren de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om opdrachtgevers terugkoppelingen en advies te kunnen geven door middel van anonieme rapportages.

COOKIES

Op onze website worden geen zogenaamde trackingcookies gebruikt die uw IP-adres kunnen achterhalen. Uw gegevens kunnen echter door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

UW RECHTEN

U heeft het recht om The Coaching Company Nederland een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Tevens kunt u The Coaching Company Nederland verzoeken tot een overdracht van uw gegeven of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Coaching Company Nederland laat het ons dan weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met hen opnemen. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2018. The Coaching Company Nederland kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.