COACHING - RE-INTEGRATIE - OUTPLACEMENT  - ADVIES
 
 

KLACHTENREGLEMENT

The Coaching Company Nederland verzoekt haar clienten en/of opdrachtgevers om bij eventuele klachten over de werkwijze en/of haar medewerkers, deze door te geven en eventuele ideeën hieromtrent aan te geven, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Voor het indienen van een klacht gelden bij ons de volgende afspraken:

 1. Een klacht kan op de volgende wijzen worden ingediend: Mondeling bij een medewerker; Per email naar info@thecoachingcompany.nl; Per brief naar The Coaching Company Nederland, Dorpstraat 2a, 6176 AC Spaubeek. De klacht kan betrekking hebben op het handelen van The Coaching Company Nederland zelf, als op gedragingen en/of uitlatingen die zijn gedaan door derden die in opdracht van The Coaching Company Nederland werkzaamheden heeft verricht of verrichten.
 2. De klager ontvang zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) een schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht. Hierin staan tenminste opgenomen: De datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking‣ heeft hebben plaatsgevonden; Een beschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft; Een samenvatting van de vervolgprocedure.
 3. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien het een gedraging en/of gebeurtenis betreft die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 4. Van het al dan niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken naar ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de reden die tot het niet in behandeling nemen hebben geleid.
 5. De klacht wordt behandeld door een medewerker van The Coaching Company Nederland die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waar op de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Deze persoon hanteert de geheimhoudingsplicht en beschermt de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel mogelijk.
 6. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
 7. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn/gaan worden door The Coaching Company Nederland.
 8. Een klacht kan gegrond zijn Ongegrond zijn Deels gegrond/ongegrond zijn
 9. Een klacht wordt binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld.
 10. Indien beide partijen er onderling niet uitkomen, dan wordt in gezamenlijk overleg door beide partijen een derde onafhankelijke en deskundige persoon benoemd.
 11. The Coaching Company Nederland zorgt voor een registratie van het aantal en de aard van de bij haar ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klacht genomen maatregelen.

Datum: 11 juli 2018